Bookmark and Share

Strategi, kreativitet och forskningsetik, 7,5 HP (Strategy, Creativity and Research Ethics, 7.5 ECTS)


Stockholm University


Kursen ges VT 2023. All undervisning sker på svenska.

Kursansvarig: Frantzeska Papadopoulou
Tel: 08 - 16 36 68
Rum: C916
E-post: frantzeska.papadopoulou@juridicum.su.se

Kursadministratör: Johanna Hale
Rum: C798
Tel: 08 - 16 32 76
E-post: johanna.hale@juridicum.su.se

För anmälan:
E-post: DoctoralCourses@juridicum.su.se


 Kursplan JU2SKAD (237 Kb)

 

Kursen utgör en valbar och tillgodoräkningsbar del av Juridiska fakultetens forskarutbildning.

Behörighet

Kursen utgör en valbar och tillgodoräkningsbar del av Juridiska fakultetens forskarutbildning. Kursen är öppen för doktorander vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Studenter antagna som doktorander i rättsvetenskap vid andra svenska och utländska universitet och högskolor kan också antas efter överenskommelse med Juridiska institutionen.

Kursen ges på svenska. För att kunna aktivt delta i och tillgodogöra sig kursen måste därför doktoranderna i tillräcklig utsträckning behärska svenska språket.
 

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas doktoranden:

  • visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera rättsvetenskapliga frågeställningar,
  • visa förmåga att muntligen och skriftligen med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat samt delta i diskussioner med andra forskare,
  • visa fördjupad insikt om den rättsvetenskapliga forskningens samhälleliga relevans och sin förmåga att se rättsvetenskapen i ett bredare vetenskapligt sammanhang samt
  • visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar.
     

Innehåll

Målet med kursen är att stärka kvaliteten på doktorandens rättsvetenskapliga arbete. Kursen syftar dessutom till att, genom fördjupade diskussioner om rättsvetenskaplig strategi och rättslig argumentation, underlätta kursdeltagarnas avhandlingsarbete och främja fastställandet av avhandlingen inom utsatt tid. Kursens fokus ligger på strategi, kreativitet och argumentation vid författandet av en rättsvetenskaplig avhandling.   

Kursen omfattar fyra delar. Del I är en introducerande del, som bl.a. behandlar rättsvetenskapliga problemformuleringar, dispositionsfrågor och systematiska överväganden vad gäller själva avhandlingsarbetet. Del II behandlar strategiska vägval, forskningsstrategier och balansgången mellan strategi och kreativitet i arbetet med avhandlingen. Kreativitet som komponent i avhandlingsarbetet utvecklas närmare i del III. Här ligger fokus på rättsvetenskaplig kreativitet, vilken illustreras och beskrivs bl.a. utifrån några olika metodologiska utgångspunkter. Kursens fjärde del behandlar rättsvetenskaplig argumentation. Inom ramen för denna del av kursen behandlas bl.a. rättsprinciper och rättsgrundsatser, begreppsbildning och begreppsanalys, rätt och politik samt ovetenskaplighet, etik och subjektivitet.
 

Obligatoriska moment

Aktivt deltagande vid 80 % av undervisningen är obligatoriskt. Med aktivt deltagande avses att doktoranderna ska förbereda seminarierna samt delta i analyser och diskussioner under seminarierna och vid tre workshops.

Till varje workshop ska doktoranderna författa en kortare pm, ca 5-6 sidor.
 

Examinationsformer

Kursen avslutas med att studenterna skriver en uppsats på engelska eller svenska på maximalt 5000 ord om ett ämne som väljs av examinator.

Examination sker genom aktivt deltagande vid de obligatoriska seminarierna, genom författandet av tre promemorior samt genom deltagande i tre workshops.

Betyg (godkänd eller underkänd) sätts på grundval av:
- Promemoriorna 50 %
- Aktiv närvaro vid föreläsningarna och seminarierna 25 %
- Presentation och deltagande i diskussion vid workshops 25 %
 

Arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Aktivt deltagande vid 80 % av undervisningen är obligatoriskt. Med aktivt deltagande avses att doktoranderna ska förbereda seminarierna samt delta i analyser och diskussioner under seminarierna och vid tre workshops.

Till varje workshop ska doktoranderna författa en kortare pm, ca 5-6 sidor, över ett kursrelaterat tema eller en kursrelaterad frågeställning. Det kan t.ex. handla om att identifiera och analysera vetenskapliga risker vid genomförandet av det egna avhandlingsarbetet. Doktoranderna läser och granskar (peer review) varandras pm. Vid varje workshop ska således doktoranderna inför gruppen dels föredra sina pm, dels tillsammans med gruppen under ledning av kursföreståndaren diskutera dessa. Undervisningen innefattar således såväl muntliga som skriftliga inslag.

 

Kontakt for more information:

Kursansvarig: Frantzeska Papadopoulou
Tel: 08 - 674 72 56
Rum: C918
E-post: frantzeska.papadopoulou@juridicum.su.se
 


Back

Course dates
20 March 2023 - 02 June 2023
Course organizer
Stockholm University, Faculty of Law
Place/Venue

City
Stockholm
Country
Sweden
Workload
7.5 ECTS
Link
https://www.su.se/juridiska-institutionen/utb...