Bookmark and Share

Språk och diskursteori - Språkteoretiska tillämpningar för rättsvetenskapare


Uppsala University


HT23- Språk: svenska

Kursansvarig: Håkan Andersson

E-post: Håkan.Andersson@jur.uu.se

Kontakt och e-post för registrering: doktorandinfo-jur@uu.se

 

Kursmål

Kursen syftar till att fördjupa de språkteoretiska teman som behandlats som en mindre del av introduktionskursen. Genom 1900-talets språkliga vändning inom filosofin har allt större intresse riktats mot diskursiva mönster, narrativa element och legitimerande berättelsestrukturer etc, varvid man kan se språket som ett medium för mellanmänsklig kommunikation och innebördskonstruktion. På kursen ska olika traditioner studeras, men tonvikten läggs vid hur språkets roll uppmärksammats inom rätten. Influenserna har där tematiserats under dualistiska rubriceringar såsom ”Law and Literature”, Law and Rhetorics” etc; vidare har uppmärksamhet riktats mot rättsliga berättelser och narrationens roll i båda praktisk tillämpning och teoretisk bearbetning av rätten. Målet för denna kurs är att på ett handgripligt sätt ”översätta” och göra dessa språkteorier till ett användbart redskap i rättsvetenskaplig forskning.

Undervisningen

Efter några få inledande föreläsningar genomförs kursen genom litteraturläsning, med åtföljande (ca 10) seminarier där diskussionsfrågor med tillämpningar av litteraturen penetreras. Vidare ska varje deltagare författa en promemoria som genomför en språkteoretisk läsning av ett rättsligt ämne inom doktorandens eget avhandlingsprojekt; dessa PM diskuteras och utvärderas vid en avslutande seminarierunda.

Kurslitteratur

Litteraturen (ca 5-600 sidor) kan indelas i två grupper: 1) Rättsvetenskaplig litteratur som på ett grundläggande och introducerande sätt anknyter till språkteori. 2) Språkteoretisk litteratur som sätter grunden för oss rättsvetenskapare att bygga vidare på inom vår tradition. Som grundbok används Binder/Weisberg, Literary Criticism of Law.

Kurstid

Kursen på 7,5 poäng genomförs under en längre period (8 veckor). Genom denna ordning är avsikten att doktoranderna löpande ska kunna anknyta kursmomenten till arbetet med de egna avhandlingsämnena så att en positiv interaktion kan uppstå.

Examination

För godkänt betyg krävs aktiv närvaro samt författande av en godkänd promemoria.

Kursplan


Back

Course dates
02 October 2023 - 01 December 2023
Course organizer
Håkan Andersson
Place/Venue
Juridiska institutionen
City
Uppsala
Country
Sweden
Workload
7.5
Link
https://www.jur.uu.se/digitalAssets/556/c_556...