Bookmark and Share

Introduktionskurs


Uppsala University


VT21- Språk: svenska

Kursansvarig: Håkan Andersson

E-post: Håkan.Andersson@jur.uu.se

Kontakt och e-post för registrering: info@jur.uu.se

 

Kursmål

Kursens syfte är bibringa doktoranderna en grundläggande kännedom om – och ett intresse för – vetenskapsteoretiska frågor och hur dessa teman idag diskuteras på ett mångsidigt sätt samt hur erfarenheter och verktyg från denna diskussion kan föras över till konkret rättsvetenskaplig teori och metod. Detta innebär att allmänna vetenskapsteoretiska riktningar introduceras samt att dessa insikter får belysa den rättsliga teoribildningen och metodologin; vidare ska såväl allmänvetenskapliga som specifikt rättsvetenskapliga aspekter på det praktiska hantverket vid avhandlingsskrivande behandlas.

Undervisningen

Kursen inleds med ett antal introducerande vetenskapsteoretiska föreläsningar samt seminarier som anknyter till kurslitteraturen (som alltså ska läsas in under denna period); seminarierna (eller läsmötena) behandlar ett större antal instuderings/diskussionsfrågor till litteraturen, och syftet är att med hjälp av dessa frågor ”översätta” den allmänna vetenskapsteorin till juridiken och var och ens eget forskningsämne (denna serie pågår sedan under hela kursen).

Därefter följer seminarier som kan sägas tematisera ”vetenskapsteori för rättsvetenskapare” samt ”hantverksaspekter på juridisk forskning” (teori- och hantverksserien). Den teoretiska serien (som också inkluderar de ovan nämnda litteraturseminarierna) fokuserar på ett antal riktningar inom nyare teoridebatt, nämligen hermeneutik, kritisk teori, språk- och diskursteori samt postmodernism (i vid mening); seminarierna behandlar olika aspekter från respektive riktning samt utvärderar vad var och en av doktoranderna kan ”ta med sig” till det egna projektet. Parallellt med teoriserien går en hantverksmässig serie med seminarier; exempel på frågor som kan diskuteras är rättskälleläran, användandet av utländskt material, användandet av icke traditionellt empiriskt material, diverse specifika juridikmetodfrågor, juridisk argumentationsanalys, struktur på avhandling och avhandlingsarbete, stilistiska saker etc.

Mot slutet av kursen följer en period av PM-skrivande där varje doktorand ska skriva en kortare promemoria som anknyter till en av de ovannämnda fyra riktningarna, och därvidlag sammanbinda teorin med det egna avhandlingsämnet; tanken är att genom denna PM åstadkomma en konkret koppling till avhandlingsarbetet. Promemoriorna behandlas vid avslutande seminarier där man således ska kunna utvärdera för- och nackdelar med att nyttja idéer och redskap från de olika teorierna.

Alla seminarier ska baseras på ett material som förbereds av alla deltagande.

Kurslitteratur

Såväl rättsteoretisk som allmän vetenskapsteoretisk litteratur ska användas. Till litteraturen finns läsanvisningar samt en större uppsättning ”instuderingsfrågor” (eller diskussionsfrågor) som ska hjälpa doktoranderna att läsa in litteraturen och bidra med kontinuerliga (avsnitt för avsnitt) funderingar om möjliga översättningar av vetenskapsteori till juridik. Flera av dessa frågor kan även nyttjas som underlag för löpande seminarier eller ”läsmöten” under kursens gång. Kurslitteraturen består av grundboken Alvesson/Sköldberg, Tolkning och reflektion (3 uppl 2017); vidare läses G Minda, Postmodern Legal Movements (1996) samt antologierna Konsten att rättsvetenskapa (2004) och Juridisk metodlära (2 uppl 2018). Även annan litteratur kan användas som förberedelsematerial till seminarierna.

Kurstid

Kursen på 15 poäng genomförs under tio veckors effektiv tid (plus undervisningsfri tid runt jul eller påsk, beroende på kursens startpunkt).

Examination

För godkänt betyg krävs aktiv närvaro samt författande av godkänd promemoria.

Kursplan

 


Back

Course dates
01 March 2021 - 26 May 2021
Course organizer
Håkan Andersson
Place/Venue

City
Uppsala
Country
Sweden
Workload
15
Link
https://www.jur.uu.se/digitalAssets/556/c_556...