Bookmark and Share

Corporate Governance: Teoretiska och metodologiska problem/Bolagsstyrning: teori och metod


Uppsala University


VT21- Datum: 19-20 jan och 16-17 feb 2021

Språk: svenska eller engelska vid behov

Kursansvarig: Daniel Stattin

E-post:  Daniel.Stattin@jur.uu.se

E-post för registrering: info@jur.uu.se

 

Allmänt

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS credits) och är en kompletteringskurs i forskarutbildningen för juris doktorsexamen enligt kursplan fastställd den 21 februari 2012 av Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott vid Uppsala universitet.

Kursen kan läsas som fristående forskarutbildningskurs.

 

Förkunskapskrav och antagning

Som allmänt förkunskapskrav till kursen krävs behörighet att antas till forskarutbildning i juridik, rättsvetenskap eller ekonomiska vetenskaper.

Beslut om antagning fattas av kursföreståndaren.
 

Övergripande målsättning och innehåll

Kursen behandlar rättsvetenskaplig och ekonomisk teoribildning med tyngdpunkt på bolagsstyrningsteoretiska frågor.

Kursens övergripande målsättning är att ge fördjupade kunskaper och ökad skicklighet inom ovannämnda forskningsområde.

Kursen omfattar:

  1. Corporate governance-teori, inkluderande bland annat shareholder value-teori, stakeholder-teori, agentteori och incitamentsteori.
  2. Rättsekonomisk och behavioristisk rättsekonomisk metod i allmänhet och med inriktning på bolagsstyrningsfrågor i synnerhet.
  3. Law and finance ur bolagsstyrningsaspekt.
  4. Corporate social responsibility ur bolagsstyrningsaspekt.
     

Undervisning

Undervisningen består av seminarier och pm-seminarier samt författandet av ett pm. Vid pm-seminarierna åläggs opponentuppgifter.

Författande av pm och genomförande av opponentuppgift är obligatoriskt.

Undervisningen genomförs i två koncentrationsperioder (internatform).
 

Examination

Kursen examineras genom vid dess slut ingivet pm.

De betyg som ges på kursen är underkänd (U) och godkänd (G).

Kursföreståndaren, eller den som utses av kursföreståndaren, är examinator.
 

Kurslitteratur

Kursföreståndaren beslutar om kurslitteratur.

Kursplan

 


Back

Course dates
19 January 2021 - 17 February 2021
Course organizer
Daniel Stattin
Place/Venue

City
Uppsala
Country
Sweden
Workload
7.5
Link
https://www.jur.uu.se/digitalAssets/556/c_556...